Zásady ochrany osobných údajov

Osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o OOU“). Bezpečnosť osobných údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

1. NAŠE ÚDAJE 

Kto sme?

Osobné údaje spracúva
Obchodné meno: Dream Product s.r.o.
reg.: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,  odd. Sro, vl. č. 138844/B
Sídlo: Tomášikova 3/A, 821 01 Bratislava
IČO:  500 965 83
DIČ:  2120193614
IČ DPH: SK 2120193614
email: info@kidsy.sk
tel.:  +421917610868

(ďalej len „prevádzkovateľ“). 

2. KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV, ÚČEL, PRÁVNY ZÁKLAD A OBDOBIE

Aké osobné údaje spracúvame, na aký účel, na akom právnom základe a na aké obdobie?

Spracúvame len tie osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme na dosiahnutie stanoveného účelu. Osobné údaje spracúvame na tento účel:

Účtovná agenda

Osobné údaje dodávateľov, zákazníkov, príp. iných osôb spracúvame v rozsahu meno, priezvisko, adresa na fakturačné, e-mail. tel. č., číslo bankového účtu, údaje o objednávke a platbe na účely vedenia účtovníctva a plnenia si povinností vyplývajúcich zo zákona o účtovníctve a iných relevantných právnych predpisov. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je plnenie zákonných povinností. Účtovné doklady uchovávame 10 rokov.

Dodávateľské zmluvy

Osobné údaje dodávateľov a ich kontaktných osôb spracúvame v rozsahu meno, priezvisko, zastupovanie organizácie, tel. č., e-mail na účely uzatvorenia a plnenia dodávateľskej zmluvy. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je plnenie zmluvy. Vaše osobné údaje uchovávame počas trvania zmluvného vzťahu a 5 rokov po jeho ukončení pre prípad, žeby niektorá zo zmluvných strán uplatnila svoje nároky. Komunikáciu v rámci predzmluvných vzťahov uchovávame 6 mesiacov.

Eshop

Osobné údaje zákazníkov spracúvame v rozsahu meno, priezvisko, adresa na fakturačné, adresa na dodacie účely, e-mail. tel. č., číslo bankového účtu, údaje a platbe na nasledovný účel:

 • prijatie a zaevidovanie objednávky, 
 • vybavenie objednávky,
 • doručenie tovaru zákazníkovi,
 • evidencia zmlúv, 
 • vytvorenie užívateľského účtu. 

Právnym základom na ich spracúvanie je:

 • plnenie zmluvy,
 • súhlas v prípade vytvorenia užívateľského účtu. 

Osobné údaje v rámci užívateľského účtu spracúvame len so súhlasom zákazníka. Osobné údaje záujemcov z predzmluvnej komunikácie uchovávame 6 mesiacov. Osobné údaje spracúvané na účely uzatvorenia a plnenia zmluvy uchovávame 5 rokov. Osobné údaje v užívateľskom účte sa uchovávajú počas obdobia registrácie na webovom sídle.

Reklamácie a odstúpenie od zmluvy

Osobné údaje zákazníkov spracúvame v rozsahu meno, priezvisko, adresa na fakturačné, adresa na dodacie účely, e-mail. tel. č., číslo bankového účtu, údaje o tovare za účelom prijatia, zaevidovania a vybavenia reklamácie alebo odstúpenia od zmluvy v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa a zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku. Právnym základom na spracúvanie týchto osobných údajov je plnenie zákonnej povinnosti. Osobné údaje uchovávame 5 rokov odo dňa vybavenia reklamácie alebo odstúpenia od zmluvy.

Kontaktný formulár

Osobné údaje záujemcov spracúvame v rozsahu meno, priezvisko, email a predmet správy  so zámerom prijať a vybaviť váš dopyt. Právnym základom na ich spracúvanie je plnenie zmluvy, resp. predzmluvné vzťahy súvisiace s uzatvorením zmluvy. Osobné údaje uchovávame max. 6 mesiacov.

Marketing

Osobné údaje zákazníkov spracúvame v rozsahu meno, priezvisko, email a tel. č. na účely priameho marketingu, aby sme vás informovali o našich ponukách, novinkách a akciách. Ak ste naším zákazníkom, právnym základom na ich spracúvanie je náš oprávnený záujem. Ak nie ste naším zákazníkom, spracúvame vaše osobné údaje na tento účel len s vaším súhlasom. Osobné údaje uchovávame 5 rokov, prípadne kratšie, ak svoj súhlas odvoláte alebo budete namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov.

Kupón na zľavu

Osobné údaje záujemcov spracúvame v rozsahu emailu za účelom poskytnutia zľavového kupónu. Právnym základom na ich spracúvanie je plnenie zmluvy. Osobné údaje spracúvame po dobu 3 rokov.

Správa sociálnych sietí

Osobné údaje fanúšikov našich oficiálnych stránok na sociálnych sieťach spracúvame na účely správy sociálnych sietí. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je oprávnený záujem, ktorým je prezentácia prevádzkovateľa a jeho služieb prostredníctvom sociálnych sietí. Osobné údaje spracovávame po celý čas, kým ste fanúšikom našej stránky.

Súťaž

Osobné údaje súťažiacich spracúvame v rozsahu meno, priezvisko, užívateľské meno, adresa pre doručenie a email za účelom účasti na súťaži, jej vyhodnotenia a odovzdania cien. Vaše osobné údaje spracúvame len s vaším súhlasom. Osobné údaje súťažiacich spracúvame iba počas trvania súťaže a potom ich zlikvidujeme. Osobné údaje výhercov uchovávame 10 rokov.

Cookies

Cookies spracúvame na zabezpečenie funkčnosti našej webovej stránky a jej jednoduchšieho používania a na reklamné účely. Právnym základom na spracúvanie cookies je váš súhlas, ktorý nám môžete dať zakliknutím príslušného tlačidla na cookie lište. Cookies uchovávame 15 mesiacov.

3. SÚHLAS

Osobné údaje spracúvame aj na základe súhlasu dotknutej osoby v prípadoch uvedených v týchto zásadách. Tieto údaje spracúvame iba počas trvania súhlasu. Dotknutá osoba môže súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním oznámenia na info@kidsy.sk, zmenou nastavenia prehliadača prostredníctvom užívateľského účtu, či kliknutím na link v emaily.

4. OSOBY MLADŠIE AKO 16 ROKOV

Máte menej ako 16 rokov?

Ponuka tovarov a služieb na tejto webovej stránke nie je určená pre osoby mladšie ako 16 rokov. Pokiaľ spracúvame osobné údaje v súvislosti so službami informačnej bezpečnosti na základe vášho súhlasu, tento súhlas nám môžete poskytnúť, len ak ste dovŕšili 16 rokov. Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov nespracúvame. 

5. PRÍJEMCOVIA

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

Osobné údaje poskytujeme tretej osobe, len ak nám to vyplýva z osobitného zákona alebo je to nevyhnutné na plnenie zmluvy. Ide najmä o Slovenskú poštu, doručovateľa, orgány verejnej správy a iné oprávnené subjekty.

Vaše osobné údaje ďalej poskytujeme sprostredkovateľom, ktorí nám dodávajú odborné a špecializované služby. S každým sprostredkovateľom sme uzatvorili zmluvu o spracúvaní osobných údajov a zaviazali ich mlčanlivosťou. Spracúvaním osobných údajov sme poverili účtovnícku firmu a poskytovateľa webhostingu. 

6. TRETIE KRAJINY

Kam prenášame vaše osobné údaje?

Osobné údaje prenášame do tretej krajiny, a to USA, v súvislosti s používaním služieb Google a Facebook. Uvedená krajina poskytuje primerané záruky za bezpečnosť vašich osobných údajov. 

7. SŤAŽNOSŤ

Nie ste spokojný?

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email info@kidsy.sk. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne. 

Úrad na ochranu osobných údajov
Hraničná 12, 820 07 Bratislava
Email: statny.dozor@pdp.gov.sk

8. SPÔSOB SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Nevyužívame žiadne prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania. 

Vedieme záznamy o všetkých spracovateľských činnostiach a máme zavedené potrebné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov. Tieto opatrenia zahŕňajú najmä SSL certifikát web stránky, antivírusové programy, politiku silných hesiel a šifrovanie. Zverené osobné údaje pravidelne zálohujeme, aby sme ich mohli v prípade náhodného poškodenia alebo straty ihneď obnoviť. Osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje, boli poučené a zaviazané mlčanlivosťou. K výberu sprostredkovateľov pristupujeme veľmi zodpovedne, pričom dbáme na to, aby vybraný sprostredkovateľ nám poskytol primerané záruky za bezpečnosť vašich osobných údajov. 

9. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

Aké máte ako dotknutá osoba práva?

GDPR Vám priznáva určité práva, ktorými môžete ovplyvniť, ako spracúvame vaše osobné údaje. Nie všetky práva však môžete uplatniť za každých okolností. Treba pritom vychádzať z právneho základu spracúvania osobných údajov. 

Právo na prístup k údajom

Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ ich spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou. 

Právo na opravu

Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Ak sú nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie. Opravu vykonáme bez zbytočného odkladu s ohľadom na technické možnosti. 

Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O ich vymazanie nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak:

 • ich už nepotrebujeme na účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
 • odvoláte svoj súhlas;
 • namietate voči spracúvaniu svojich osobných údajov;
 • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
 • ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet;

Právo na obmedzenie spracúvania

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Ak vašej žiadosti vyhovieme, budeme vaše údaje iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať už nebudeme. K obmedzeniu spracovávania vašich údajov dôjde, ak:

 • nám oznámite, že sú nesprávne, a to až pokým neoveríme ich správnosť;
 • ich spracúvame nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a namiesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili;
 • ich už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;
 • namietate voči spracúvaniu svojich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi. 

Právo na prenosnosť údajov

Vzhľadom na to, že vaše osobné údaje nespracúvame v potrebnej elektronickej forme, nie je možné uplatniť právo na prenosnosť údajov. 

Právo namietať

V prípadoch, keď vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe oprávneného záujmu, máte právo namietať proti ich spracovávaniu. Pokiaľ nepreukážeme, že existuje vážny oprávnený dôvod na ich spracúvanie, ktorý prevažuje nad vašimi záujmami alebo právami, spracúvanie osobných údajov sa na základe vašej námietky bez zbytočného odkladu ukončí. 

Vašu žiadosť, ktorou uplatňujete niektoré z uvedených práv, nám môžete poslať emailom alebo poštou na adresu uvedenú vyššie. Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, akým podáte žiadosť. 

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia. Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti.